You are here: Home > Selected Photos

Selected Photos

Edition:

Generation to Generation

José Manuel Da Costa Giga

Casual Chat

CHAN U LONG

Group Exercise

Lam Kok Kun

Morning Exercise

Lam Kok Kun

Summer Dance

LEI KAM SAO

Portuguese Fold Dance

LEI KAM SAO

Loving Father

WONG HON HOI

Jubilation

Mok Pui Ieng

Corner Shop

iao teng kit

Qipao Shop

iao teng kit

Face-painting

Tam U hang

Sunrise

NGAI HANG

Care

LEI CHON SENG

Selfie

Hong Keng Sio

National Day Race

Chan UN FAT

National Day Race

Tam U hang

Workmanship

Tam U hang

Appreciation

Tam U hang

Car Race

Tam U hang

Painting Competition

Chao Kuok Kuong

Marathon

Tong Chi Kai

Macao Light Festival

Tong Chi Kai

Happiness

Tang Chan Seng

Let’s Move

WONG HOI TOU

Nice View

WONG HOI TOU

Lights and Fireworks

NGAI HANG

Splendid Night

NGAI HANG

Fun Time

Tang Chan Seng

Temple & Horses

Tang Chan Seng

Shopping

LEI CHI FAN

Writing Chinese New Year Banners

LEI CHI FAN

Fortune

LEI CHI FAN

Hi-Five

TANG KAI LON

Lion Dance

Tang Chan Seng

Clowns

Tang Chan Seng

Lion Dance Parade

iao teng kit

Maritime Traffic

Tam U hang

Make A Wish

LEI CHI FAN

Offering Incense

LEI CHI FAN